ŠIROKÝ VÝBĚR

VYSOKÁ KVALITA

ROZUMNÁ CENA

BioRenesance.cz

e-Shop

ověřený zákazníky

Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu BioRenesance.cz

5% sleva

kód: bio5

vstup zde


Podporuje mojeID


PÁTER FERDA

František Ferda (31. března 1915 Spálené Poříčí – 7. srpna 1991 Sušice)

František Ferda

Tento jasnovidný kněz z ČSSR je středem zájmu vědců již několik let. V Moskvě jej prověřovala celá skupina vědců, před nimiž uskutečnil podivuhodné pokusy.

" Stanovil jsem tisíce diagnos na dálku " říká Ferda "
a nevěřím, že jsem se spletl, byť v jednom případě. Jsem římskokatolický kněz. Narodil jsem se 31. 3. 1915 a můj životopis je jednoduchý. Navštěvoval jsem normální školy, pak jsem se rozhodl pro universitní fakultu. Zapsal jsem se na teologii, protože jsem se cítil být povolán knězem.
První odvětví medicíny, v němž jsem zjistil, že mám dílčí schopností, byla iridoskopie, metoda, která se snaží zjistit pomocí zkoušek sídlo a druh narušení organizmu, nacházejících se v rozličných částech lidského těla. Vypracoval jsem svou osobní metodu, jejíž pomocí se mi podařilo dosáhnout nejlepších výsledků. Kromě jiného jsem studoval bylinkářství, shromažďoval jsem recepty ze starých knih a rozvíjel je podle hledisek vlastních.

Všeobecné rady
Máslo používat jen málo, sádlo - máme-li možnost ze soukromých zdrojů

Vejce omezit bílky, mají stejnou vlastnost jako banány a brambory. Ucpávají cévy a žíly. Nejvíce blokují cukry, takže při cukrovce používat jen žloutky.

Ocet nahradit citrony, není konzervován lihem a rychle se kazí a zkracuje se jeho garanční doba. Způsobuje pak záněty močových cest.

VŠEOBECNÉ POKYNY:

Všechny čaje a koupele je nejlépe připravovat z čerstvě natrhaných bylin.

Byliny sušíme hlavně pro období, kde se v přírodě nevyskytují.

Vše používat co nejkvalitnější.

Přesličku sbírat jen polní.

Dubovou kůru brát jen ze stromů maximálně 10 let starých (průměr kmenu asi 10 cm). Uříznout větev ne silnější než mužský palec a z té pak oloupat kůru. Hrstka = 3 velké zarovnané lžíce.

Čaje a koupele nepřipravovat v hliníkovém nádobí. Ideální je konvice Simex nebo nepoškozený smalt. Koupele se vaří 8-10 minut, čaje se vaří 7-8 min., ihned se slejí. Pak mohou stát až do užití. Nenechat louhovat po vaření. Spařování, se týká voňavých bylinek: pelyněk, heřmánek, máta a pod. Bylinky přelít horkou vodou, nechat stát 6-10 min. pak slít.

Gázu na obklady nikdy neprat v prášku, jen propláchnout vodou nebo prát v mýdle.

ČAJE:

citron - syrový i vařený táhne močovinu, sníme-li hovězí maso, sníst citron

dubová kůra - za 6 dní dokonale pročistí tělo od všech škodlivin

jeřabiny, vřes - na cukrovku a sklerózu

kmín - vylučuje solanin z brambor a pudinků

máta - trávení

mateřídouška - skleróza, spánek, celkově uklidňuje. Možno pít po celý rok bez vedlejších účinků

pelyněk - po šunce, ta se dělá z masa od kosti a někdy v ní bývají červíčci, co se opouzdří ve dvanácterníku (boubele) - pít nalačno. Šunku moc nejíst, je nesprávně uzená, doporučuje se spíš domácí uzené, doma se udí pomalu a ne v plynu

řebříček - pít, jedí-li se kupovaná vejce (slepice se nevyženou ven), nepoužívat řebříček růžový

přeslička - vylučuje hliník

třezalka - biologický nárazník při předávkování bylin

žitkovka - používat na kávu - čistí krev

čaj na bolení v krku - 1 lžíce dubové kůry, 1/2 citronu i s kůrou, petržel kořen nebo nať do 1/2 l vody, vařit 8 min. pít 6 dní

čaj na kašel - 1 lžíce žebříčku, 7 hřebíčků, lžíce podbělu, lžíce kmínu, lžíce dubové kůry, lžička citronu a lžíce lesního medu. Do 1/2 l vody, 8 min, vařit, hned slít. Pít 7-14 dní denně.

KOUPELE

celková koupel - v odvaru hrst dubové kůry, 20 dkg cibule, hrst přesličky, 5 stroužků česneku, 3 lžíce fenyklu, hrst bezinkových větviček do 4 l vody, vařit 10 min. Nalít do vany, dotočit vodou, koupat se 20 min.

koupel nohou - hrst dubové kůry a přesličky 10 dkg cibule, 3 lžíce pelyňku do 4 l vody. Vařit 10 min. Nalít do kýble a 20 min. koupat. Možno přidat 2 lžíce soli.

OBKLADY

SYROVÁ CIBULE - 20 dkg. pokrájet, zabalit do gázy a přiložit na 2 hod. Možno přiložit obklady na noc, počítá se jako 2 hod.

TEPLÁ CIBULE - 20 dkg pokrájet, dusit se dvěmi lžícemi vody asi 4 minuty, zabalit do gázy a příjemně teplé přiložit na 2 hod. Možno přidat 2 lžíce anýzu a 2 lžíce fenyklu - dusit spolu

KOSTKA TVAROHU - 20 dkg cibule, 3 lžíce křenu smíchat, přiložit na 2 hod. Možno použít na delší místo na 2 hod.

KOSTKA TVAROHU A 5 STROUŽKŮ ČESNEKU rozdělit na 2 místa na hod. Možno půl kostky tvarohu a 3 stroužky česneku na 2 hod. na 1 místo

KŘENOVÁ PLACKA - 20 dkg syrových brambor nastrouhat, vymačkat a do drtě přidat 4 lžíce nastrouhaného křenu, smíchat a přiložit na 20-40 minut. Možno posunout na 1 další místo. Opakovat se smí až kůže zbledne, tj. asi 3 den

KOLEM KRKU přes ramena zkřížit na prsa namočené obklady do odvaru hrstka dubové kůry, 4 stroužky česneku, hrstka přesličky do 3 l vody, 10 min. vařit a do teplého namáčet 6x po 10 min. v jedné sérii za sebou stále přikládat. Možno použít i kolem hlavy.


Protirakovinná kůra pátera Ferdy I
Bezbílkovinná dieta

Páter František Ferda ze Sušice, fenome­nální čes­ký diag­nos­tik a léčitel, je auto­rem bez­bíl­ko­vin­né die­ty, kte­rou sám nazval Totální proti­ra­ko­vi­nová kůra. Ta má schop­nost přiro­zenou ces­tou likvi­dovat v těle všechny buňky, které nejsou zcela zdravé, tedy přede­vším buňky rako­vinové. Zba­vuje tak tělo vel­kých nádorů, men­ších loži­sek (meta­stáz) i jednot­livých buněk kdekoli v těle. Tato kůra může být použita, též zkrá­cená, i jako pre­ven­tivní kůra proti rako­vině, jako rege­nerač­ní kůra, jako odtuč­ňovací dieta, jako jarní zdra­votní kůra, jako kůra pro čiš­tění krve a kůra při potí­žích kloubů.

Následující kapitoly jsou opisem spisu pátera Ferdy.

Páter Ferda ze Sušice o léčení rakoviny

Je rako­vina vylé­či­telná?

Rako­vina vzniká u lidí příči­nou určité náklon­nosti k této chorobě a vli­vem nezdra­vého prostředí. Dlouho­dobým půso­bením a vlivem třeba i velmi malých množ­ství rakovi­nových škod­livin může dojít k naru­šení zdraví, aniž je to pozo­rováno a tudíž ani není léčeno, a tento stav může vést až ke vzniku vlast­ního onemoc­nění. Častou pří­činou jsou ne­vhod­né konzer­vační látky nebo bar­viva v potra­vinách a přepa­lování poži­vatin, která vedou k počátku vzniku one­moc­nění.

Nejčastější druhy rako­viny:

Nej­čas­těj­ší pří­či­nou pře­dev­ším rako­viny hrt­anu a plic je kou­ření. U kuřáků vzni­ká rako­vina plic asi 20x čas­těji. Zabra­ňujte proto dětem kouřit. Rakovina dělohy začíná bez bolesti a jakéhokoliv pocitu one­moc­nění, zvláš­tě během pře­chodu a po ode­znění mě­síč­ků v po­kro­či­lém věku. U mlad­ších žen se pro­je­vu­je krvá­ce­ním mimo pra­vi­del­ný čas, krvá­ce­ním po sou­loži, při mo­čení, sto­lici a nebo namá­havé prá­ci. Žád­ný strach z rakoviny, ten je zbytečný a pouze zpomaluje léčení. Ta může být vyléčena, když po zjiš­tění pří­zna­ků ihned za­poč­neme s kom­plet­ní "TPK" - To­tál­ní pro­ti­rako­vi­no­vou ků­rou. Rako­vina dě­lohy, když je zaned­bána, ve­de k smrti. Rako­vina prsu je plí­živá, uzli­ny, za­tvrd­liny a svra­ště­liny prsu mo­hou být zna­mením počí­nají­cího sta­vu rako­viny, i když ni­jak nebo­lí. Bo­lesti a vředy se pro­je­vují teprve při pokro­čilém sta­vu rako­viny.

Má být dbáno následujících varovných signálů:

hmatatelné uzliny nebo zatvrdliny, zvláš­tě na prsou žen
nápadné změny prsní bradavky nebo mateř­ské zna­mení, kte­ré se ná­pad­ně změní
trvalá změna činnosti střev nebo močo­vého mě­chýře
trvalé ochraptění nebo kašel
tvrdošíjná krvácení nebo výtok z kte­rého­koliv těles­ného otvo­ru, jakož i krvá­cení žen mi­mo ob­vyk­lý čas
potíže při polykání, zvláště v pokro­čilém věku
rány a bolestivá místa, která se nehojí
nápadné hubnutí, ztráta váhy
Z uve­de­ných sig­nálů nevy­plývá, že musí jít nut­ně o rako­vinu, pro­to­že tyto změ­ny mohou mít i jinou pří­činu a mohou signa­lizo­vat i jinou cho­robu. Kdo ale kte­rý­koli z vyjme­nova­ných sig­nálů zjis­tí, ten ať pre­ven­tiv­ně co nej­dří­ve za­poč­ne s To­tál­ní pro­tira­kovi­no­vou ků­rou - "TPK".

Rady:Dbej na dosta­teč­nou čin­nost tě­les­nou. Dý­chej zhlu­boka čis­tý vzduch. Vyhý­bej se za­kou­ře­nému a vydý­cha­nému vzdu­chu. Nekuř! Dá­vej před­nost při­ro­zené a vi­ta­míny bo­haté stravě, nepře­jídej se. Dbej na pravi­delné trá­vení a vy­prazd­ňo­vání. Co je to ra­ko­vi­no­vý ná­dor? Ra­ko­vin­ná zdu­ře­nina je samo­stat­ný ná­dor ne­bo novo­tvar, kte­rý vzni­ká ta­ké půso­bením tla­ku. Když je někdo po léta ne­moc­ný na žalu­dek a po­trava mu zů­stává ho­diny le­žet v ža­ludku, vzni­ká tím ne­při­ro­zený dlou­ho­trva­jící tlak na žalu­deční stě­ny a okol­ní žlá­zy, což může vést k rako­vině ža­lud­ku.
Znal jsem muže, který měl od rána do ve­če­ra v ústech stá­le na jed­nom místě dýmku. Řekl jsem jeho paní, že její muž jed­nou urči­tě do­sta­ne rako­vinu rtu. Asi po dese­ti letech mě tato paní po­zvala, abych při­šel k je­jí­mu muži. Zeptal jsem se: "Proč? On má rako­vinu?" Tento muž měl rako­vinu rtu. Řekl jsem jí potom, že před dese­ti lety jsem to­muto muži před­poví­dal, že bude mít rako­vinu rtu. Ona si na náš roz­hovor vzpom­něla. Jeho ret se podo­bal plno­vousu ve tvaru malého vče­lího roje. Budiž připo­menuto, že při­tom se z posti­ženého retu vymě­šovala teku­tina. Kapala po celý den.
Nezvyklý a dlou­hotr­va­jící tlak na různá místa v tě­le brání dosta­teč­nému pro­kr­vení těch­to míst a mohlo by nastat jejich odumření. Ale tato místa chtějí stále žít a tak se brání tím, že svoji výži­vu čerpají ze své­ho okolí. Tento způ­sob výži­vy není "le­gál­ní", takže nemá dosta­tečně pro­váza­nou regu­laci, násled­kem čehož novo­tvar stále roste. Ze za­čát­ku pomalu, což trvá dlouho, často deset let i více. Až potom dojde k pro­lo­mení regu­lační ba­riéry a nádor začíná rázem a rychle bujet. Když už to došlo tak daleko, je čas, ale zda­leka ne pozdě, začít s mojí proti­rako­vino­vou kůrou.
Jestliže hned na počátku takový na pohled nezá­ludný novo­tvar opera­tivně rozříz­neme, nebo jej po okolí mač­káme např. při ranní pro­hlídce těla, potom se stane takové místo divoké a pro­budí se jako tygr, jeho pro­dukt vstoupí do krev­ního oběhu a vzni­ká roz­sev - meta­stáza. Je tedy lépe, když tako­vou zauz­linu necháme v klidu. Pokud má někdo z rako­viny strach a chce mít klid, ať nasa­dí moji Totální proti­rako­vino­vou kůru. Zde je totiž nutné jiné ošet­ření než řez. Často jsem pře­mýšlel, jak by tako­vé ošet­ření mělo vypa­dat.
Přišel jsem na myšlenku, že zde by mohlo být pomo­ženo zele­nino­vými šťá­vami, pro­tože např. šťáva z čer­vené řepy pů­sobí proti rako­vino­vému onemoc­nění. Ale ze samotné šťávy z čer­vené řepy nemůže člo­věk žít. Při­dal jsem pro­to šťá­vu z mrkve pro její obsah karo­tenu, čer­nou řed­kev a šťá­vu z bram­bor pro uspo­kojení poža­dav­ků jater.
V roce 1962 jsem byl u jedné paní, která měla již neope­rova­telnou rako­vinu žaludku, bě­hem posled­ního jeden a půl měsíce skoro nic nejedla ani nepila, den­ně zvra­cela. Říkal jsem, že tato paní žije z rako­vino­vého nádoru. Dával jsem jí ráno i večer po 3 kap­kách výtažku z moch­ny nátrž­níku (Potentilla Tormen) pouze na jazyk, protože čaj z moch­ny nemohla již ani poly­kat. Měla ote­vře­nou rako­vinu ža­lud­ku. Po třech dnech již nezvracela, otevřená rakovina žaludku se zatáhla, takže mohla poz­řít 2 polév­kové lží­ce zele­ni­nové šťá­vy a potom kaž­dý den stále víc. Desá­tého dne jí řekl její lé­kař, který k ní den­ně chodil, že kupo­divu zde na­sta­lo pod­stat­né zlep­šení a ptal se, zda může něco jíst. Řekla, že ano. Šťá­vu, jen šťá­vu. "A to pomá­há? Nemu­síte již zvra­cet?" "Nemu­sím." Tato paní žije do­dnes a je jí v době, kdy toto píši, požeh­naných 87 let.
Nemoc­ný, který má ná­dor vel­ký, potře­buje vel­mi málo šťá­vy a přesto bě­hem kůry nepoci­ťuje hlad. Nemocní s ma­lým nádo­rem, po ope­raci nádo­ru nebo při pre­ven­tivní kůře mohou hlad poci­ťovat sil­něji a jen těž­ko vychá­zejí s tím, že jim má k obži­vě sta­čit jenom zele­ni­nová šťáva. V ta­ko­vém pří­padě je dovo­leno jíst den­ně 1 šá­lek čisté cibu­lové po­lévky, kte­rá má jen mini­mální ob­sah bíl­kovin.
Bruno Vanar­gurk, autor kni­hy "Boží požeh­nání v pří­rodě", vysvět­luje úspěch mé zele­ni­nové kůry tak­to: vý­voj a růst nádo­rů a je­jich bujení a vyži­vování je podpo­rováno bílko­vinami. Léči­vou kůrou a zele­nino­vými šťá­vami se pří­sun bíl­kovin dras­ticky sníží až úpl­ně za­staví. Nádor je osla­ben, a pro­tože si neumí opat­řit bílko­vinu ji­nak, začí­ná odu­mírat. Zdra­vý zby­tek orga­nismu však také bez této lát­ky nemů­že žít. Pro­to po bílkovi­nách hla­dová krev sžírá v tě­le na všech mís­tech přeby­tečné bu­jení, strus­kovi­tost a ná­dory, vše co není nezbyt­ně nut­né a při­tom obsa­huje bíl­kovinu. Toto je tedy ta práce, pra­vá ope­race bez nože, kte­rou sama krev v těle pro­vádí, jem­ně dáv­kuje a řídí.
Další výhodou je boha­tost mine­rál­ních látek obsa­žených v zele­nino­vých šťá­vách a byli­nách. Je proka­zatel­né, že odbou­rané zplo­diny dlou­ho v tě­le zůstá­vající způso­bují otravu. Čin­nost vylu­čova­cích or­gánů je pod­poro­vána prá­vě vhod­nou kombi­nací čajů. Ka­kost smr­dutý povzbu­dí led­viny a pomá­há vylou­čit z tě­la jedy. Kopr­ník štěti­nolistý čistí krev. Šal­věj zabra­ňuje záně­tům, pří­padně je léčí. Květ měsíčku (Calen­dula officinalis) od­stra­ňuje z kr­ve poru­chu jejího buněč­ného dýchání. Důka­zem správ­ného vyvá­žení této kůry je i to, že mnozí, kte­ří ji pou­žili jako preven­tivní nebo odtuč­ňovací kůru, a během celé této kůry nepo­žili sebe­menší sousto po­travy mimo přede­psané čaje a šťávu, se cítili dobře a byli plně práce schopni. zdroj kniha "Páter František Ferda";


 

ZGE0NjFmM